โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
Call us now : 075-626700  

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลกระบี่

" โรงพยาบาลกระบี่ได้ตั้งปณิธานไว้ในอันที่จะเป็นศูนย์สุขภาพดี สำหรับชาวจังหวัดกระบี่และนักท่องเที่ยวด้วยการให้บริการ ที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การทำงานด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ มีความรู้ และมีคุณภาพ ยินดีต้อนรับ และยินดีรับข้อติชม ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการ หรือปรับปรุงการบริการ จากทุกๆ ความเห็น "

- อัตลักษณ์โรงพยาบาลกระบี่ "ซื่อสัตย์ ประหยัด เอื้ออาทร"

นโยบายผู้อำนวยการ (POLICY)

นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2566

  • 1. การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง
  • 2. เน้นความปลอดภัยต่อผู้ป่วย
  • 3. การยกระดับศักยภาพเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
  • 4. สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและการดูแลผู้ป่วย
  • 5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 6. ส่งเสริมวัฒนะรรมองค์กร "ซื่อสัตย์ ประหยัด เอื้ออาทร"

เข็มมุ่ง 2565

  • 1. การทางานเป็นทีมของสหสาขาวิชาชีพเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย (2P Safety : 9 essential standard)
  • 2. ระบบสารสนเทศทางการแพทย์และการบริหารจัดการ
  • 3. สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย

นโยบายเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2566 ตามอัตลักษณ์ โรงพยาบาลกระบี่

โรงพยาบาลสีขาว โรงพยาบาลสีเขียว โรงพยาบาลสีชมพู
ตรงต่อเวลา รู้จักประหยัด น้ำ ไฟฟ้า ยิ้มทัก สวัสดี
ปฏิบัติตามระเบียบ/วินัยราชการ รักษ์สิ่งแวดล้อม (สะอาด/ทิ้งขยะลงถัง/คัดแยกขยะ) รัก คนไข้
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (ไม่ทุจริต) ลดการใช้โฟม/พลาสติก รัก ผู้ร่วมงาน
ไม่หาผลประโยชน์ใส่ตน จากการประกอบวิชาชีพ ดูแล บำรุงรักษาสถานที่ สิ่งแวดล้อม เครื่องมือแพทย์ รัก ชุมชน (ให้ความรู้ชุมชน)
ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ยา/LAB/X-ray อย่างสมเหตุสมผล จิตบริการ
ธรรมาภิบาลในด้านบุคคล (คัดเลือก แต่งตั้ง ประเมิน) ลดการใช้กระดาษ ใช้ recycle ทำนุบำรุงศาสนา
ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดให้โทษทุกชนิด อาหารที่มีประโยชน์ อ่อนน้อมถ่อมตน
รับผิดชอบข้อมูล เวชระเบียนที่ถูกต้อง เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาพยาบาลที่มีศักยภาพ ดูแลทุกมิติ
รักองค์กร