โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
" - "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2020-08-13
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com