โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลคุณภาพ ที่เป็นเลิศในดวงใจของผู้รับบริการ "      อัตลักษณ์ของโรงพยาบาลกระบี่ " ซื่อสัตย์ ประหยัด เอื้ออาทร "

โรงพยาบาลกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิสัยทัศน์
" โรงพยาบาลคุณภาพ ที่เป็นเลิศในดวงใจของผู้รับบริการ "
อัตลักษณ์ของโรงพยาบาลกระบี่
" ซื่อสัตย์ ประหยัด เอื้ออาทร "
พันธกิจ
โรงพยาบาลกระบี่มีพันธกิจในการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม อย่างเอื้ออาทรและผสมผสานที่มีคุณภาพ เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เครือข่ายมีส่วนร่วม
จุดเน้น ปี 2559
มุ่งเน้นพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา (Healing Environment)
" โรงพยาบาลกระบี่ได้ตั้งปณิธานไว้ในอันที่จะเป็นศูนย์สุขภาพดี สำหรับชาวจังหวัดกระบี่และนักท่องเที่ยวด้วยการให้บริการ ที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การทำงานด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ มีความรู้ และมีคุณภาพ ยินดีต้อนรับ และยินดีรับข้อติชม ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการ หรือปรับปรุงการบริการ จากทุกๆ ความเห็น "
ขนาดและพื้นที่
สัญลักษณ์โรงพยาบาลกระบี่
โรงพยาบาลกระบี่เป็นโรงพยาบาลขนาด 341 เตียง
เนื้อที่ทั้งหมด 57 ไร่
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com